head

Koncepcja pracy

 
Założenia koncepcji pracy Miejskiego Przedszkola nr 6 oparte zostały na dwóch istotnych ideach:
 
  • Przedszkole artystyczne - to przedszkole, które rozwija uzdolnienia artystyczne swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.Tworzenie i przeżywanie jest naturalną potrzebą dziecka, należy  ją pielęgnować i rozwijać. Rysunek, taniec,ruch,muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji,które wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u dziecka potrzeby poznawania świata i kształceniu jego aktywności edukacyjnej. Sprzyja temu zintegrowany system edukacji przedszkolnej. Integracja plastyki, muzyki, słowa i ruchu stwarza możliwości wykorzystywania różnych form dziecięcej aktywności twórczej w jego rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
 
  • Przedszkole przyjazne - przedszkole promujące taką organizację pracy i środki wychowawcze, które sprawiają, że dzieci czuja się dobrze, są otoczone troską, opieką. Gdzie programy nauczania i wychowania dostosowane są do potrzeb dzieci a ich realizacja uwzględnia indywidualna pracę, zarówno z dziećmi zdolnymi jak i z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 
Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut Miejskiego Przedszkola Nr 6, który jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie przedszkola.